رادیو فیض

هدف ما جلال خدا، بنای کلیسا و رساندن مژده نجات است. نجاتی که تنها در کتاب مقدس اعلام شده و برای جلا…

  • Live

فیض، شبکه رادیویی ۲۴ ساعته مسیحی است، که در کنار باور به اعتقادنامه‌های تاریخی کلیسا (اعتقادنامه‌ی رسولان، اعتقادنامه‌ی نیقیه، اعتقادنامه‌ی کالسدون) تمام تعالیم آن بر اساس ایمان مسیحی تاریخی که در پنج «تنها» در جنبش اصلاحات بیان شده‌اند استوار می‌باشد. (تنها کتاب‌مقدس، تنها ایمان، تنها فیض، تنها مسیح و تنها جلال خدا) تمام اصول و آموزه‌ها براساس تعلیم کتاب‌مقدس و اعتراف ایمان مسیحی برگرفته از اعتقادنامه‌ی وست‌مینستر و پرسش و پاسخ‌های کوتاه آن است.