• Live

  • Album cover

رادیوی مسیحیان افغان. شما میتوانید برنامه های رادیو و آیه های از کلام خدا را در صفحه ما بخوانید