• Valentino Mon Amour w Italo Disco

  Alan Ross

 • The NeverEnding Story w 80s & Italo Disco

  Limahl

 • Pancho Villa w Italo Disco

  Magazine 60

 • Balla... Balla! w Italo Disco

  Francesco Napoli

 • Don

  J.D. Jaber

 • What My Heart Wanna Say w Italo Disco

  Roger Meno

 • The Girl of Lucifer w Italo Disco

  Monte Kristo

 • Take Me Up w Italo Disco

  Scotch

 • I Can Lose My Heart Tonight w Italo Disco

  008 C.C. Catch

 • Colder Than Ice w Italo Disco

  Grant Miller